VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE PREDAJ TOVARU A SLUŽIEB

 

spoločnosti PROFING Piešťany spol. s r. o., Vrbovská cesta 5051/110, 921 01  Piešťany,

IČO: 34108742, IČ DPH: SK2020393001.

web: www.profing.sk

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Pôsobnosť Obchodných podmienok

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka, v platnom znení, a upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou PROFING Piešťany spol. s r. o., Vrbovská cesta 5051/110, 921 01  Piešťany,  IČO: 34108742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 613/T, na strane jednej (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou, právnickou osobou a ďalšími subjektmi práva, na strane druhej (ďalej len „Kupujúci“), ktorí uzavierajú kúpnu zmluvu alebo Rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“).

1.2. Všeobecné obchodné podmienky PROFING Piešťany spol. s r.o. platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, týkajúce sa predaja Tovaru alebo vznikajúce v súvislosti s poskytovanými službami, od okamihu uzavretia zmluvy alebo dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ak nebolo v konkrétnej zmluve / dohode výslovne dohodnuté inak.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej len „Zmluvné strany“). Uzavretím zmluvy / dohody akceptujú Zmluvné strany, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude riadiť režimom Obchodného zákonníku a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky Zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Neupravené zmluvné vzťahy sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodným zákonníkom a zákonom č. 40/1964 Zb. - Občianskym zákonníkom, oba v platnom znení.

1.4. Všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv, obchodov a dohôd, ktoré budú medzi Zmluvnými stranami uzavreté.

1.5. Všetky odchýlky od Všeobecných obchodných podmienok musia byť písomne dohodnuté v príslušnej zmluve. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Platnosť Všeobecných obchodných podmienok

Všeobecné obchodné podmienky platia do doby úplného usporiadania všetkých práv a povinností, ktoré vznikli medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to v znení platnom v okamihu vzniku zmluvného vzťahu, pokiaľ nedôjde k ich zmene podľa ustanovenia ods. 3 tohto článku.

3. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

3.1. Predávajúci je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky priebežne upravovať. Znenie zmien a doplnkov, resp. úplné znenie novelizovaných Všeobecných obchodných podmienok Predávajúci zverejní na svojej webovej stránke www.profing.sk

3.2. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo zmluvy stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna bezchybnosť ostatných ustanovení.

Kupujúci je v dôsledku vyššie uvedeného povinný bez zbytočného odkladu po doručení výzvy

Predávajúceho, uzavrieť s Predávajúcim dohodu, obsahom ktorej bude nahradenie takéhoto

neplatného alebo neúčinného ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok alebo

konkrétneho ustanovenia zmluvy, takým ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu pôvodného ustanovenia.

 

II. VYMEDZENIE POJMOV

1. Kúpna zmluva

1.1. Je kúpna zmluva alebo Rámcová kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim na predaj Tovaru podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník, v platnom znení.

1.2. Zmluvné strany uzatvárajú Rámcovú kúpnu zmluvu, prípadne inú Zmluvu, vrátane príloh k Zmluve, pokiaľ Zmluvnými stranami sú na jednej strane Predávajúci a na druhej strane Kupujúci.

1.3. Kúpna Zmluva - objednávka Kupujúceho, je návrhom Zmluvy a samotná Zmluva je uzavretá doručením záväzného súhlasu Kupujúcemu s týmto jeho návrhom, resp. záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné zmluvné práva a povinnosti.

1.4. Momentom uzavretia Zmluvy je Kupujúci viazaný týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadruje s nimi súhlas.

2. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení Zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu tovar alebo poskytuje služby. Pre potreby týchto Všeobecných obchodných podmienok je Predávajúcim obchodná spoločnosť PROFING Piešťany spol. s r. o., Vrbovská cesta 5051/110, 921 01  Piešťany, IČO: 34108742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 613/T.

3. Kupujúci

3.1. Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou uzavrel Predávajúci Zmluvu, resp. objednávku, ktorá bola predávajúcim potvrdená.

3.2. Od momentu uzatvorenia Kúpnej zmluvy sa Kupujúci riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami v rozsahu ako mu vznikajú práva a povinnosti zo Všeobecných obchodných podmienok a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a iných súvisiacich právnych predpisov.

4. Objednávka

Objednávkou sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie jednostranný právny úkon Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu, s cieľom získať od Predávajúceho objednané plnenie v tovare alebo službách.

5. Tovar a cena Tovaru

5.1. Tovarom sa rozumejú Tovar a služby špecifikované v katalógu, na webových stránkach a v cenovej ponuke Predávajúceho.

5.2. Cenou Tovaru sa rozumie „zo skladu Predávajúceho“, teda cena nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku Kupujúcemu ani prípadné nutné náklady na balenie Tovaru, ktoré budú účtované osobitne, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

5.3. Cena uvedená u každého druhu Tovaru v ponuke Predávajúceho, nezahŕňa daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ nie je písomne dohodnutá cena iná, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru pre uzavretie kúpnej Zmluvy v daný deň.

5.4. Atypický Tovar, je Tovar, ktorý svojím charakterom nezodpovedá bežnému predmetu predaja predávajúceho a nemôže byť považovaný za bežný tovar, ale je v možnostiach Predávajúceho zabezpečiť ho pre Kupujúceho.

6. Obaly

Obaly znamenajú hnuteľné veci používané pri manipulácii s Tovarom z dôvodu zjednodušenia prepravy a zamedzenia poškodenia dodávaného Tovaru. Podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok sa obalom rozumejú najmä papierové a kartónové obaly, drevené obaly, palety, fólie a pod.

 

III. PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia je dodávka Tovaru a služieb, záväzne dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim v Rámcovej kúpnej zmluve, vrátane všetkých jej príloh, alebo na základe potvrdenej objednávky Kupujúceho (ďalej jen „Zmluva“).

 

IV. SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY, KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB

1. Spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

1.1. Zmluva je uzavretá na základe záväznej objednávky (návrhu Zmluvy) Kupujúceho a jej potvrdenia Predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky - Zmluvy Predávajúcemu vyjadruje Kupujúci s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.

1.2. Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu na základe záväznej objednávky od Kupujúceho.

Písomné objednávky sú prijímané elektronickou poštou, bežnou poštou alebo osobne.

Predávajúci požaduje, aby objednávka obsahovala nasledujúce údaje:

• Obchodné meno a sídlo Kupujúceho, pokiaľ sa jedná o právnickou osobu, IČO a IČ DPH,   pokiaľ je Kupujúci registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (ak sa jedná o doposiaľ neevidovaného Kupujúceho),

• meno, priezvisko, bydlisko, pokiaľ je Kupujúcim fyzická osoba,

• identifikácia požadovaného Tovaru (názov a počet kusov),

• miesto dodania a spôsob odberu / dopravy,

• celé meno a kontakt na osobu oprávnenú objednávať Tovar,

• prípadné špecifické požiadavky na Tovar,

• ďalšie údaje, ktoré považuje Kupujúci alebo Predávajúci za dôležité a vyžiada si ich.

1.3. Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci odoslaním potvrdenej objednávky, podpisom Zmluvy či iným písomným oznámením o jej akceptácii, na tel. číslo uvedené na objednávke, alebo e-mailom.

1.4. Potvrdené objednávky a Zmluvy sú zo strany Kupujúceho záväzné a nie je možné ich zrušiť. Prípadnú zmenu objednávky musí odsúhlasiť Predávajúci.

2. Kúpna cena Tovaru a služieb

2.1. Cena Tovaru je uvedená v cenovej ponuke Predávajúceho a rozhodnou cenou je cena Tovaru uvedená na daňovom doklade - faktúre. Všetky ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, dopravného a balného, ktoré budú účtované osobitne. Táto cena platí, pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roku cena upravená novým cenníkom. O prípadnej zmene kúpnej ceny pri nepotvrdenej objednávky je o tejto cene Kupujúci Predávajúcim informovaný. Kupujúci má potom právo takto zmenenú kúpnu cenu odsúhlasiť alebo objednávku zrušiť. Ceny uvedené v ponuke sú platné do termínu udanom na cenovej ponuke, resp. predloženia novej cenovej ponuky

Predávajúcim.

2.2. Cena Tovaru je stanovená v aktuálnej cenovej ponuke Predávajúceho. Predávajúci je povinný Kupujúcemu predložiť na požiadanie aktuálnu cenovú ponuku na dopytovaný Tovar.

2.3. Pri objednávke Tovaru / Služby je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zložiť zálohu vo výške až 100% ceny Tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

V. DODACIA LEHOTA

1. Dodacie lehoty začínajú plynúť dňom uzavretia Zmluvy s prihliadnutím na stav skladových zásob Predávajúceho alebo po prijatí zálohovej platby od Kupujúceho na bankový účet Predávajúceho. Záväzný termín dodania potvrdzuje Predávajúci v potvrdení objednávky.

2. Pokiaľ sa v Zmluve predpokladá dodatočné upresnenie Tovaru (atypický Tovar a pod.) začína plynúť dodacia lehota najskôr dňom, keď Predávajúci potvrdí možnosť dodania takto upresneného Tovaru.

3. Pokiaľ sa Kupujúci zaviazal k poskytnutiu súčinnosti (napr. k poskytnutiu zálohy), predlžuje sa dodacia lehota o dobu, do ktorej má Kupujúci túto súčinnosť vykonať.

4. Záväzok Predávajúceho dodať Tovar je splnený dňom, ku ktorému na základe predchádzajúceho oznámenia umožní Predávajúci Kupujúcemu prevziať Tovar alebo dňom, kedy tovar odošle Kupujúcemu.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z omeškania s dodaním Tovaru, ak toto meškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, vyskytujúcimi sa u Predávajúceho alebo u jeho subdodávateľa.

6. Ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru a nesplní si svoju povinnosť dodať Tovar ani v primeranej dodatočnej lehote určenej Kupujúcim v trvaní minimálne 15 pracovných dní, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy v jej doposiaľ nesplnenej časti.

7. Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky na účet Predávajúceho.

8. Dodacia lehota môže byť zmenená v nasledujúcich prípadoch:

a) nie je uhradená zálohová faktúra Kupujúcim,

b) Kupujúci sa v stanovenej lehote nevyjadril ku zmene sortimentu Tovaru.

 

VI. DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar na dohodnutom mieste, ktorým je sídlo spoločnosti alebo tovar dodá cez kuriérsku službu, o čom sa obe strany dohodnú vopred. Okamihom dodania Tovaru Kupujúcemu prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Tovare.

2. Pri prevzatí Tovaru Kupujúcim, je tento povinný skontrolovať kompletnosť a kvalitu dodávaného tovaru. Na reklamácie kompletnosti dodaného Tovaru staršieho viac než tri pracovné dni (okrem vád, na ktoré sa vzťahuje záruka na jednotlivé druhy dodaného Tovaru podľa Obchodného zákonníka, príp. podľa výrobcu tovaru), nebude braný zreteľ.

3. V prípade, že obal Tovaru vykazuje poškodenie, je Kupujúci povinný spísať pri preberaní tovaru záznam o škodovej udalosti s uvedením rozsahu a druhu poškodenia obalu. V prípade, že nie je spísaný záznam o škodovej udalosti nie je možné neskoršie uplatniť reklamáciu na nekompletnosť dodávky, alebo poškodenie Tovaru.

4. Predávajúci a Kupujúci môžu v zmluve dohodnúť aj iný spôsob dodania Tovaru ako je štandardný spôsob dodania Tovaru, t.j. osobné prevzatie v Piešťanoch (v sídle – prevádzke Predávajúceho).

5. Ak nie je v zmluve / objednávke dohodnuté inak, náklady za dopravu hradí Kupujúci.

6. Predávajúci je oprávnený plniť predmet Zmluvy i čiastočne a Kupujúci je povinný čiastočné plnenia predmetu zmluvy prevziať.

 

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný Tovar a služby vrátane prípadnej dopravy, nákladov na balenie, prirážok a dane z pridanej hodnoty.

2. Spolu s objednaným Tovarom, zašle Predávajúci Kupujúcemu zálohovú faktúru na kúpnu cenu tovaru.

3. Predávajúci je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie predmetu Zmluvy a Kupujúci je povinný takúto faktúru v lehote splatnosti uhradiť.

4. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5. V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je Predávajúci oprávnený zastaviť dodanie ďalšieho Tovaru Kupujúcemu, a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov Kupujúceho, s úhradou ktorých je voči Predávajúcemu v omeškaní. Po túto dobu nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru.

6. Zadržanie platby alebo krátenie platby Kupujúcim z dôvodov vzájomnej pohľadávky nie je prípustné, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

7. Platba sa považuje za vykonanú v okamihu, keď je pripísaná na účet Predávajúceho.

8. Na základe dohody Zmluvných strán je možné vykonať úhradu Tovaru týmito spôsobmi, Predávajúci si vyhradzuje právo na určenie spôsobu úhrady Tovaru v okamihu akceptácie objednávky:

• bankovým prevodom – Kupujúci poukáže čiastku za Tovar na účet Predávajúceho uvedený

na faktúre.

• 100 % záloha vrátane DPH dopredu (na základe zálohovej faktúry Predávajúceho).

• x % záloha vrátane DPH ako čiastočná platba dopredu + doplatok bankovým prevodom po prevzatí tovaru (na základe faktúry)

9. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je Predávajúcim vystavená faktúra splatná do 7 kalendárnych dní od dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na účet Predávajúceho.

10. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k predmetu plnenia zo Zmluvy až dňom zaplatenia celej kúpnej ceny Predávajúcemu.

11. Nezaplatenie ceny za dodaný Tovar v lehote do 10 dní po splatnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

12. Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný Tovar nesmie byť zaplatená pohľadávkami tretích osôb alebo zápočtom vlastnej pohľadávky Kupujúceho, ktorú má voči Predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

VIII. ÚROK Z OMEŠKANIA

1. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny Predávajúcemu o viac než 7 pracovných dní si môže Predávajúci voči Kupujúcemu uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zároveň je Predávajúci oprávnený pozastaviť všetky dodávky tovaru Kupujúcemu a to až do úplného uhradenia všetkých záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody voči Kupujúcemu.

2. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru o viac než 7 pracovných dní si môže Kupujúci voči Predávajúcemu uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného Tovaru za každý deň omeškania. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar pred dohodnutým termínom plnenia, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že počas plnenia Zmluvy i po ukončení Zmluvy budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli od druhej zmluvnej strany v súvislosti s plnením zmluvy Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady zákonnej povinnosti poskytnutia súčinnosti štátnym a správnym orgánom, ktoré sú oprávnené takéto informácie požadovať.

4. Pokiaľ odmietne Kupujúci prevziať riadne objednanú dodávku, je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s prípravou objednávky a dodania Tovaru. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípad, keď Predávajúci dodá Tovar, ktorý nezodpovedá Zmluve alebo vadný tovar.

Vady dodaného Tovaru uplatní Kupujúci u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

 

IX. HOSPODÁRENIE S OBALMI

Obaly sú určené na udžanie kvality a ochránenie tovaru, čím sa zamedzí poškodeniu dodávaného tovaru. Pokiaľ Kupujúci v objednávke nepopíše zvláštny spôsob balenia, je Tovar balený obvyklým spôsobom a druh Obalu je preto obvyklý pre daný typ druhu Tovaru, dané množstvo a dojednaný spôsob prepravy.

 

X. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za dodaný Tovar, t.j. okamihom uhradenia celej kúpnej ceny Predávajúcemu. Výhrada vlastníckeho práva nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl. VI. Dodacie podmienky.

 

XI. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 12 mesiacov, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

2. Pokiaľ nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak, na uplatnenie

zodpovednosti za vady použijú Zmluvné strany ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v znení platnom v okamihu uzatvorenia Zmluvy.

3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Predávajúcemu všetky vady tovaru. Zjavné vady musia byť Kupujúcim písomne oznámené najneskoršie do 5 dní po doručení tovaru a skryté vady najneskôr do šiestich mesiacov. Vady Tovaru, ktoré môžu spôsobiť škodu, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu okamžite. Písomné oznámenie vady Tovaru musí obsahovať popis vady, prípadne ako sa vada prejavuje. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný Tovar fakturovaný. Kupujúci zodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tohto článku.

4. Reklamáciu je možné uplatniť a riešiť v mieste sídla Predávajúceho. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak.

5. Predávajúci je povinný uznané vady odstrániť náhradným plnením (pokiaľ je identický Tovar k dispozícii na sklade predávajúceho v okamihu vybavenia reklamácie), zľavou z ceny, alebo iným dohodnutým spôsobom, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia reklamácie. Vadné časti tovaru, ktoré boli vymenené, zostávajú v majetku Predávajúceho. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd sú zo zodpovednosti za vady vylúčené.

6. V prípade, že má Tovar zjavné vady, nie je prekážkou náhrady škody taká úprava predmetu plnenia, ktorá dokázateľne nesúvisí so vznikom zjavnej vady.

7. Rozdiely v množstve zistené Kupujúcim mimo priestory Predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby.

8. Pri dokázaní neoprávnenej reklamácie zo strany Kupujúceho, uhradí Kupujúci Predávajúcemu náklady, ktoré predávajúcemu vznikli s touto neoprávnenou reklamáciou.

9. Pri uplatnení záruky má Kupujúci:

• ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného Tovaru alebo vadnej súčasti; pokiaľ je to vzhľadom k povahe vady neúmerné alebo ak taký postup nie je možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej Zmluvy

• ak sa jedná o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu používaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy

• ak sa jedná o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy

• ak sa jedná o vady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od Zmluvy

10. Záruka sa nevzťahuje na vady Tovaru spôsobené používaním na iný účel, než je pre daný Tovar obvyklé, neodborným zásahom Kupujúceho alebo tretej osoby a vadný Tovar, pri ktorom nie je možné dokázať, že vady vznikli použitím vadného materiálu, najmä vady Tovaru vzniknuté nesprávnym používaním, použitím nevhodných chemických prostriedkov a akýmikoľvek ďalšími príčinami bez zavinenia Predávajúceho. V súvislosti so zodpovednosťou za vady a zodpovednosti zo záruky nie je Predávajúci povinný odstraňovať bezplatne vady Tovaru na inom mieste, než v mieste sídla Predávajúceho, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

 

XII. DORUČOVANIE

1. Pri doručovaní (zasielaní písomností), správ a akýchkoľvek materiálov druhej Zmluvnej strane, sa doručuje na poslednú známu adresu druhej Zmluvnej strany. V pochybnostiach sa má za to, že posledná známa adresa je adresa oznámená druhou Zmluvnou stranou, na ktorej je bežne preberaná korešpondencia resp. adresa uvedená v Zmluve.

2. Zmluvné strany sú povinné oznamovať si každú zmenu svojho sídla alebo trvalého bydliska. Písomnosť sa považuje za doručenú v posledný deň úložnej lehoty, i keď sa adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) o uložení písomnosti nedozvedel, ak je písomnosť zaslaná na poslednú známu adresu adresáta (Kupujúceho alebo Predávajúceho) a adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) si ju v úložnej dobe nevyzdvihne. Rovnako sa písomnosť považuje za doručenú, pokiaľ ju adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) odmietne prijať. Dňom doručenia je deň odmietnutia písomnosti.

3. E-maily sa považujú za doručené, pokiaľ je doručenie potvrdené druhou Zmluvnou stranou, a to aj prostredníctvom odsúhlasenia prijatia emailu cez funkciu potvrdenia o prečítaní.  

4. Pre účely Zmluvy sa dňom doručenia považuje:

• najneskôr tretí deň uloženia zásielky na príslušnom poštovom úrade v prípade doručovania

prostredníctvom držiteľa poštovej licencie, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel,

• pri osobnom doručovaní tieto účinky nastávajú prevzatím či odmietnutím tejto písomnosti.

6. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú druhú Zmluvnú stranu bezodkladne písomne

informovať o prípadných zmenách a o akýchkoľvek iných údajoch podstatných pre vzájomné poskytovanie si informácií.

 

XIII. VYŠŠIA MOC

1. Obidve Zmluvné strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo Zmluvy po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len “Vyššia moc”) alebo v prípade, kedy objednaný Tovar nie je v lehote žiadanej Kupujúcim na trhu dostupný.

2. Predávajúci v takomto prípade bude Kupujúceho informovať písomnou formou o náhradnom predĺženom termíne plnenia alebo nemožnosti dodávky daného Tovaru vôbec, pričom Kupujúcemu týmto nevzniká voči Predávajúcemu žiadne právo na náhradu eventuálnej škody. Súhlas s týmto náhradným plnením potvrdí Kupujúci Predávajúcemu písomne, e- mailom, a to v lehote vyznačenej na oznámení Predávajúceho. Pokiaľ tak Kupujúci neurobí, má sa za to, že Kupujúci od Zmluvy odstupuje a Predávajúci už bez ďalšej výzvy vykoná stornovanie týchto nedodaných položiek tovaru z objednávky.

3. Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe uzavretia Zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú najmä: štrajk, epidémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza apod.

4. Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie Zmluvných pokút proti strane postihnutej Vyššou mocou.

5. Zmluvná strana, dovolávajúca sa postihnutia Vyššou mocou, musí túto skutočnosť neodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane a vykonať všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov neplnenia Zmluvných povinností.

6. V prípade trvania Vyššej moci po dobu dlhšiu než šesť mesiacov sú obidve Zmluvné strany

oprávnené od Zmluvy odstúpiť.

 

XIV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) pre potreby Predávajúceho. Predávajúci koná v súlade so Zákonom a poskytnuté informácie Kupujúcim budú použité iba pre účely plnenia Zmluvy. Uzavretím Zmluvy Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Všetky údaje získané od Kupujúceho užíva Predávajúci výhradne pre vnútornú potrebu Predávajúceho a neposkytuje ich tretím osobám.

2. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorých určí Kupujúci na prepravu Tovaru a ktorým sú osobné údaje Kupujúceho odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

3. Predávajúci získané osobné údaje neodovzdá žiadnej tretej osobe, ktorá nemá bezprostredný vzťah k plneniu Zmluvy.

 

XV. VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Podrobný výpis z obchodného registra Predávajúceho je k dispozícii k nahliadnutiu na webovej stránke obchodného registra: www.orsr.sk.

 

XVI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť iba v prípade podstatného porušenia Zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou.

2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. Dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej Zmluvnej strane Zmluva zaniká. Do 5 dní odo dňa zániku zmluvy sú si Zmluvné strany povinné vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia, vyplývajúce zo Zmluvy.

3. Za podstatné porušenie Zmluvných povinností sa považuje najmä:

• omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny Tovaru o viac než 10 kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúry alebo faktúr,

• podstatné porušenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy,

• prípad ustanovený Obchodným zákonníkom resp. Občianskym zákonníkom.

4. Predávajúci môže odstúpiť od Zmluvy tiež pri podstatnom zhoršení majetkových pomerov

Kupujúceho, najmä ak bol podaný návrh príslušnému súdu na vyhlásenie konkurzu na majetok Kupujúceho.

5. Predávajúci môže od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Kupujúci je v omeškaní s úhradou zálohy viac než 10 kalendárnych dní po dohodnutom termíne.

6. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej riadi ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení.

7. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

 

XVII. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. V prípade skladovania Kupujúcim objednaného Tovaru u Predávajúceho dlhšie než 10 dní odo dňa dohodnutého ako termín dodania, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za skladné vo výške 0,5 % z kúpnej ceny skladovaného Tovaru za každý deň skladovania.

2. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť Tovaru na použitie na iný účel, než aký je pre daný Tovar obvyklý.

 

XVIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky zmeny Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok budú vykonávané výhradne v písomnej forme a to formou písomného číslovaného Dodatku k uvedeným zmluvným dokumentom.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory týkajúce sa predmetu Zmluvy prednostne vždy mimosúdne. Pokiaľ Zmluvné strany nedospejú k dohode, bude prípadný spor riešiť príslušný vecne a miestne príslušný súd.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach dôvernej povahy a dôverných informácií, ktoré sa dozvedeli v súvislosti so Zmluvou a jej realizácii, ako i v priebehu rokovaní a takéto informácie neoznamovať či nesprístupňovať tretím osobám bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany (s výnimkou stanovenými právnymi predpismi).

4. Kupujúci podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok, Cenníkom a ďalšími zmluvnými dohodami a že s nimi súhlasí.

5. Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi Zmluvou a týmito Všeobecnými

obchodnými podmienkami. Skutočnosti v Zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.

 

Všeobecné obchodné podmienky.pdf

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.4.2014.